Medicinski fakultet u Beogradu završila 2004. godine. Master tezu odbraniila 2006 na Italijanskom fakultet La Sappienza u Rimu iz oblasti procene i prevencija rizika u urgentnoj medicini (stipendija za dvogodišnje master studije -Vlada republike Italije). Po povratku završava i drugi master, 2011. sa fokusom na menadžment u zdravstvu u okviru Škole janog zdravlja, Medicinki fakultet Beograd (stipendija za dvogodišnje master studije – Evropska agencija za rekonstrukciju). Od 2011. sertifikovani porodični sistemski terapeut sa fokusom na bolesti zavisnosti. Doktorirala u aprilu 2018. u Holandiji, Erasmus MC, Roterdam iz oblasti neuropsihijatrijski aspekti procesa zdravog starenja (četvorogodišnja stipendija ‘ Erasmus Mundus program za doktorske studije zapadnu Evropu). Izabrana u zvanje saradnika post-dokotoranta na Erasmus fakultetu u okviru grupe za \ivotne stilove i nutriciozam, maja 2018. Godine. Takođe, ovlašćen sudski medijator za oblast porodično pravo Republike Srbije od 2012.god. Bogato iskustvo u terapeustkom radu stiče kako u Srbiji tako i u Holandiji. Posebno je interesuje rad sa osobama koje imaju problema sa porodičnim I partnerskim odnosima u individualnoj i grupnoj terapji, kao i rad sa stancima. Terapija je moguća osim na srpskom na engleskom, holandskom i italijanskom jeziku. Autor je i koautor većeg broja stručno-naučnih radova.